Heimildaskrá og ítarefni

Ritaðar og rafrænar heimildir

Aðalskipulag Eyja- og Miklaholtshrepps 2008 – 2020. Óstaðfest tillaga dags. 26.4.2011.

Aðalskipulag Grundarfjarðar 2003-2015. Dreifbýli. Staðfest 12.2.2010.

Aðalskipulag Grundarfjarðar 2003-2015. Þéttbýli. Staðfest 8.12.2003.

Aðalskipulag Helgafellssveitar 2012 – 2024. Óstaðfest tillaga dags. 1.32013.

Aðalskipulag Snæfellsbæjar 1995-2015. Staðfest 8.7.1997.

Aðalskipulag Stykkishólms 2002-2022. Staðfest 9.7.2002.

Agn.ehf. (e.d.). Veiðistaðir. Sótt í maí 2012 af http://www.agn.is/displayer.asp?cat_id=954.

Alta. (2009). Sjávarfang í sjávarbyggð. Hvar liggja tækifærin? Samantekt af málþingi sem var haldið í Klifi, Snæfellsbæ, 7.12.2009. Sótt í febrúar 2014 af https://sites.google.com/a/alta.is/sjavarfang/.

Alta. (2012). Lýsing „karaktersvæða“ Snæfellsness. Sótt í febrúar 2014 af http://svaedisgardur.is/images/kista/Karaktersvaedislysingar.pdf.

Alta. (2012). Lýsing svæðisskipulagsverkefnis: Aðalskjal. Sótt í febrúar 2014 af http://www.svaedisgardur.is/images/pdf/lysing_adalskjal.pdf.

Alta. (2012). Lýsing svæðisskipulagsverkefnis: Viðauki. Sótt í febrúar 2014 af http://www.svaedisgardur.is/images/pdf/lysing_vidauki.pdf.

Alta. (2012). Svæðisgarður á Snæfellsnesi, punktar úr spurningakönnun meðal ferðamanna á svæðinu í júlí og ágúst 2012. Sótt í febrúar 2014 af http://svaedisgardur.is/images/pdf/spurningakonnun-f-vef.pdf.

Alta. (2012). Svæðisgarður á Snæfellsnesi. Samantekt um starf vinnuhópa nóv. 2012 – feb. 2013. Sótt í febrúar 2014 af http://svaedisgardur.is/images/pdf/Starf%20vh%20f%20vef%20april%202013.pdf.

Alta. (2012). Svæðisgarður Snæfellinga. Tilefni og ávinningur. Sótt í febrúar af af http://svaedisgardur.is/tilefni-og-avinningur.

Alta. (2013). Unga fólkið og Snæfellsnesið II. Sótt í febrúar 2014 af http://svaedisgardur.is/images/pdf/skyrsla_ungmenni_4feb.pdf.

Alta. (2012). Unga fólkið og Snæfellsnesið. Sótt í febrúar 2014 af http://svaedisgardur.is/images/pdf/ungmennafundur_20121228.pdf.

Alþingi. (2011). Þingsályktun um ferðamálaáætlun 2011–2020. Sótt í febrúar 2014 af http://www.althingi.is/altext/139/s/1657.html.

Alþingi. (2013). Tillaga til þingsályktunar um rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku. Sótt í febrúar 2014 af http://www.althingi.is/altext/143/s/0565.html.

Alþjóðlegir samningar í umhverfismálum á vef umhverfisráðuneytisins. Sótt af www.umhverfisraduneyti.is.

Arnór Þrastarson, Róbert Arnar Stefánsson og Jón Einar Jónsson. (2012). Fuglaskoðun á Snæfellsnesi og í Dölum. Grunnupplýsingar ætlaðar ferðaþjónustu og ferðamönnum. Snæfellsnes: Náttúrustofa Vesturlands, Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Snæfellsnesi. Sótt í maí 2012 af http://www.nsv.is/NSV_skyrslur/Snae_og_Dalir_afangaskyrsla_mars_2012.pdf.

Ása Richardsdóttir (ritstjóri). (2012). Skapandi greinar – sýn til framtíðar. Úttekt á stöðu og tillögur um bætt starfsumhverfi. Sótt í febrúar 2014 af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Skapandi-greinar-syn-til-framtidar.pdf.

Ásta Hermannsdóttir og Sindri Ellertsson Csillag. (2012). Seljabúskapur á norðanverðu Snæfellsnesi. Rannsóknir í Helgafellssveit og Stykkishólmsbæ sumarið 2011. Fornleifafræðistofan. Sótt af http://fornleifafraedingafelagid.files.wordpress.com/2012/02/seljabc3baskapur-c3a1-norc3b0anverc3b0u-snc3a6fellsnesi.pdf.

Árni Björnsson. (1990). Íslenskt vættatal. Reykjavík: Mál og menning. 

Ásgerður Einarsdóttir, Elín Hilmarsdóttir, Harpa Jóhannsdóttir og Vilborg M. Kjartansdóttir. (2003). Snæfells- og hnappadalssýsla. Sótt í maí 2012 af http://www.hi.is/~ajonsson/kennsla2003/verkefni/SnaefellsHnappadalssysla_LOKA.doc.

Átthagastofa Snæfellsness. (e.d.).  Átthagastofa – samfélagsmiðstöð með meiru. Sótt í febrúar 2014 af http://www.snb.is/Files/Skra_0034788.pdf.

Átthagastofa Snæfellsness. (2009). Krókaleið um Snæfellsnes 2009. Lífið við sjávarsíðuna – áfangastaðurinn Snæfellsnes. Hugmyndafræðin.

Bjarki Bjarnason bjó til prentunar. (1999). Bárðar saga Snæfellsáss. Reykjavík: Iðnú. 

Björg Guðmundsdóttir. (2012). Snæfellsnes - umhverfisvottað ferðaþjónustusvæði. Óbirt BS-ritgerð: Háskólinn á Bifröst. Sótt í febrúar 2014 af http://skemman.is/stream/get/1946/12655/30894/1/B_S_Bj%C3%B6rgGu%C3%B0mundsd%C3%B3ttir_020776-5529.pdf.

Björn Hróarsson. (2006). Íslenskir hellar. Reykjavík: Vaka-Helgafell, Edda.

Breiðafjarðarfléttan. (e.d.). Fléttan. Sótt í febrúar 2014 af http://flettan.is/.

Breiðafjarðarnefnd. (2014). Breiðafjarðarnefnd. Sótt af http://www.breidafjordur.is/.

Edward H. Huijbens. (2010). Ferðafólk og Geótúrismi í nágrenni Dyrfjalla. Akureyri: Rannsóknamiðstöð ferðamála. Sótt í febrúar 2014 af http://www.rmf.is/files/pdf/skyrslur/2010/geoturism_hq.pdf.

Einar Haukur Kristjánsson. (1982). Lýsing Snæfellsness frá Löngufjörum að Ólafsvíkurenni. Reykjavík: Ferðafélag Íslands.

Einar Haukur Kristjánsson. (1986). Snæfellsnes norðan fjalla. Reykjavík: Ferðafélag Íslands.

Europarc Federation. (e.d.) The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas. Sótt í febrúar 2014 af http://www.european-charter.org.

European Geoparks Network. (e.d.). Sótt í febrúar 2014 af http://www.europeangeoparks.org/.

Eysteinn Sigurðsson. (1992). Vestur til Vínlands. Reykjavík: Iðnú.

Eyþór Einarsson. (1986). Gróðurfar á Snæfellsnesi. Í Einar Haukur Kristjánsson, Snæfellsnes norðan fjalla. Reykjavík: Ferðafélag Íslands.

Ferðamálastofa Íslands. (2012). All Senses ferðaþjónustuklasinn á Vesturlandi. Sótt í febrúar 2014 af www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/all-senses-ferdathjonustuklasinn-a-vesturlandi. 

Forest of Bowland. (e.d.). A taste of Bowland. Sótt í febrúar 2014 af http://www.forestofbowland.com/files/uploads/pdfs/FOB_LocalProdDirect09LoRes.pdf.

Fjölbrautaskóli Snæfellinga. (2014). Um skólann. Námið. Námsbrautir. Sótt af http://fsn.is/.

Framkvæmdaráð Snæfellsness. (2012). Stefna Snæfellsness í sjálfbærri þróun. Sameiginleg stefna sveitarfélaga á Snæfellsnesi um sjálfbæra þróun í umhverfislegu og félagslegu tilliti. Sótt í febrúar 2014 af http://nesvottun.is/wp-content/uploads/2012/09/sj%C3%A1lfbaernistefna_2012.pdf.

Framkvæmdaráð Snæfellsness. (2013). Umhverfisvottun Snæfellsness - í átt að sjálfbærara samfélagi. Sótt í febrúar 2014 af http://nesvottun.is/.

Freysteinn Sigurðsson, Jóna Finndís Jónsdóttir, Stefanía Guðrún Halldórsdóttir og Þórarinn Jóhannsson. (2006). Vatnafarsleg flokkun vatnasvæða á Íslandi: hvernig bregðast landsvæði við úrkomu og miðla henni? Reykjavík: Orkustofnun.

Grétar Þór Eysteinsson o.fl. (2007). Ímynd Vesturlands. Athugun á viðhorfum íbúa höfuðborgarsvæðisins. Bifröst: Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst. Sótt í febrúar 2014 af http://vaxtarsamningur.is/Files/Skra_0020134.pdf.

Grundarfjarðarbær. (2013). Íbúaþing í Grundarfirði 23. nóvember síðastliðinn. Frétt á vef Grundarfjarðarbæjar, birt 28.11.2013. Sótt í febrúar 2014 af http://www.grundarfjordur.is/Default.asp?Sid_Id=7960&tre_rod=001|010|001|&tId=2&FRE_ID=182332&Meira=1.

Guðný Rut Guðnadóttir. (2013). Jarðsaga og jarðfræði á Snæfellsnesi: Búlandshöfði, Stöðin og Kirkjufell. Óbirt BS-ritgerð: Háskóli Íslands, Jarðvísindadeild. Sótt í febrúar 2014 af http://hdl.handle.net/1946/15340.

Guðríður Þorvarðardóttir. (1999). Verndaráætlun Breiðafjarðar 2000 – 2004. Breiðafjarðarnefnd. Sótt í febrúar 2014 af http://www.breidafjordur.is/Breidafjardarnefnd/Verndaraaetlun/vernd1.pdf.

Guðrún Rakel Svandísardóttir. (2011). Áningarstaðir á Snæfellsnesi. Óbirt BS-ritgerð: Landbúnaðarháskóli Íslands.

Gunnar Þ. Hallgrímsson og Ævar Petersen. (2005). Stöðuskýrsla um náttúrufarsrannsóknir á Breiðafirði. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands. Sótt í febrúar 2014 af http://www.breidafjordur.is/Utgafa/stoduskyrsla_endanleg.pdf.

Haraldur Sigurðsson. http://vulkan.blog.is/.

Haukur Jóhannesson. (2009). Jarðfræðikort af Íslandi berggrunnur. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands.

Haukur Jóhannesson. (2009). Jarðfræðikort af Íslandi höggun. Reykjavík: Náttúrufræðistofnun Íslands.

Haukur Jóhannesson. (1982). Yfirlit um jarðfræði Snæfellsness. Reykjavík: Ferðafélag Íslands.

Heilsuefling Stykkishólms – spa.is (e.d.). Vatnið góða í Stykkishólmi. Sótt í maí 2012 af http://www.spa.is/heilsuefling/heilsa/vatnid-goda/.

Heimsminjanefnd Íslands. (2014). Sótt af http://www.heimsminjar.is/.

Húsafriðunarnefnd. (2012). Friðlýst hús og mannvirki - Vesturland. Sótt í maí 2012 af http://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-og-mannvirki/vesturland/.

Ildi. (2009). Fréttatilkynningar um íbúafundi Kvarna. Sótt af www.ildi.is.

Íslendingasögur og þættir. (1998). Eyrbyggja saga: saga Þórsnesinga, Eyrbyggja og Álftfirðinga. Reykjavík: Mál og menning.

Íslendingasögur og þættir. (1998). Víglundar saga. Reykjavík: Mál og menning.

Kennsluvefur Hörpu Hreinsdóttur (e.d.). Þjóðsögur og sagnir. Sótt í maí 2012 af http://www.fva.is/harpa/fva/tjsogur.htm.

Kirkjukort (e.d.). Sótt í maí 2012 af www.kirkjukort.net.

Kvarnir. (2009). Auðlindin Snæfellsnes. Auðlindin Snæfellsnes - Málþing á vegum Kvarna. Sótt í febrúar 2014 af http://www.grundarfjordur.is/Files/Skra_0034759.pdf.

Landmælingar Íslands. (2009). Corine yfirborðsflokkun. (IS50 V3.3). Reykjavík: Landmælingar Íslands.

Landnámabók. (e.d.). Landnámabók (Sturlubók). Sótt í maí 2012 af http://www.snerpa.is/net/snorri/landnama.htm.

Leppänen, Eero. (2013). Snæfellsness as a brand. A Study in regional brand identity. Óbirt BS-ritgerð: Lahti University of Applied Sciences.

Lilja Björk Pálsdóttir o.fl. (2009). Fornleifakönnun á verbúðarleifum á Gufuskálum, Snæfellsnesi. Bráðabirgðaskýrsla. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands. Sótt af http://rafhladan.is/handle/10802/579.

Lindsay Church. (2011). Is EarthCheck community standard an effective sustainable tourism management tool? A Case Study on Snæfellsnes Peninsula, Iceland. Óbirt mastersritgerð: Háskólinn á Akureyri. Sótt í febrúar 2014 af http://skemman.is/handle/1946/9497.

Magnús Freyr Ólafsson og Rósa Björk Halldórsdóttir. (2012). Ferðaþjónusta á Vesturlandi. Staða og stefna: 2012-2015. Markaðsstofa Vesturlands. Sótt í febrúar 2014 af http://www.vesturland.is/media/PDF/StefnuskyrslaMV_30052012.pdf.

Mannvit. (2009). Sameiginleg svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2009-2020. Sótt í febrúar 2014 af http://www.stykkisholmur.is/Files/Skra_0038252.pdf.

Margrét Björk Björnsdóttir. (2012). Sveitaverkefnið – sjálfsefling samfélags. Hítará – Hellnar. Ársskýrsla 2012.

Færeyskir dagar í Ólafsvík. Sótt 3. mars 2014 á:  http://www.mbl.is/greinasafn/grein/412054/ 

NAT Nordic Adventure Travel. (e.d.). Berserkjahraun. Sótt í maí 2012 af http://www.nat.is/travelguide/ahugav_st_berserkjahraun.htm.

Náttúrustofa Vesturlands. 2011. Fjörðurinn spriklar af lífi. Sótt í maí 2012 af http://www.nsv.is/110217_fjordurinn_spriklar_af_lifi.html.

Náttúrustofa Vesturlands. (e.d.). Ýmsar skýrslur. Sótt í febrúar 2014 af http://nsv.is.

Náttúruverndarráð. (1996). Náttúruminjaskrá sjöunda útgáfa 1996.
Office of the Deputy Prime Minister. (2005). Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local Development Documents. Guidance of Regional Planning Bodies and Local Planning Authorities. London: ODPM. Sótt af http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/sustainabilityappraisal.

Niagara Region. (e.d.). Local food action plan. Sótt í febrúar 2014 á http://www.niagararegion.ca/government/initiatives/lfap/Pdf/FinalLocalFoodActionPlan.pdf.

Orkuveita Reykjavíkur. (2012). Kort af veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur. Sótt í maí 2012 af http://www.or.is/media/PDF/Veitusvaedi_OR_262012.pdf.

Ólafur Arnalds. (1996). Jarðvegsfræði. Reykjavík: höfundur.

Ólafur Arnalds. (2009). Íslenskt jarðvegskort. Landbúnaðarháskóli Íslands.

Ragnhildur Sigurðardóttir. (2012). Sögufylgja. Óbirt kynningarefni.

Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Snæfellsnesi (e.d.). Sótt í febrúar 2014 af http://hs.hi.is/.

Rögnvaldur Guðmundsson. (2010). Sögukort Vesturlands - saga Íslands og landshlutanna lifnar við! Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar.

Gísli Ágúst Gunnlaugsson. (1987). Saga Ólafsvíkur, fyrra bindi. Fram um 1911. Bæjarstjórn Ólafsvíkurkaupstaðar og Hörpuútgáfan Akranesi. 

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. (2012). Ályktanir aðalfundar SSV 2012. Sótt í febrúar 2014 af http://www.ssv.is/Files/Skra_0058177.pdf.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. (2012). Vaxtarsamningur Vesturlands 2013. Listi yfir verkefni og klasa sem Vaxtarsamningur hefur styrkt eða stofnað til. Sótt í febrúar 2014 af http://www.vaxtarsamningur.is/.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. (2013). Sóknaráætlun Vesturlands. Sótt í febrúar 2014 af http://ssv.is/Files/Skra_0060861.pdf.

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og Atvinnuráðgjöf Vesturlands. (2002). Stefnumótun í menningarmálum á Vesturlandi. Sótt í febrúar 2014 af http://www.ssv.is/Files/Skra_0002411.pdf.

Scottish Executive. (2006). Strategic Environmental Assessment Tool Kit. SEA Templates. Sótt af http://www.scotland.gov.uk/Topics/Environment/14587.

Sigríður K. Þorgrímsdóttir ritstj. (2012). Samfélag, atvinnulíf og íbúaþróun í byggðarlögum með langvarandi fólksfækkun. Samantekt um  stöðu byggða á Íslandi sem hafa búið við viðvarandi fólksfækkun undanfarin ár. Sauðárkrókur: Byggðastofnun. Sótt af http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/Samfelag/Samfelag_atvinnulif_og_ibuathroun_skyrslan_i_heild.pdf

Sjóminjar Íslands. (2014). Fornar strandminjar. Sótt í febrúar 2014 af http://www.sjominjar.is/fornar-strandminjar/

Skipulagsstofnun. (2005 og 2008). Leiðbeiningar umhverfisflokka, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. Sótt af http://www.skipulagsstofnun.is.

Skipulagsstofnun. (2007). Leiðbeiningar um umhverfismat áætlana. Sótt í febrúar 2014 af http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/aaetlanamat.pdf.

Skipulagsstofnun. (2009). Hvað er matslýsing? Upplýsingablað um viðfangsefni og innihald. Sótt í febrúar 2014 af www.skipulagsstofnun.is.

Skipulagsstofnun. (2010). Leiðbeiningablað 10: Umfang og áherslur í umhverfismatið (2. útgáfa). Sótt í febrúar 2014 af http://www.skipulagsstofnun.is/media/skipulagsmal/okt2010_Leidbeiningarblad_10_-matslysing.pdf.

Skipulagsstofnun. (2010). Leiðbeiningablað 11: Umhverfisskýrsla (3. útgáfa). Sótt í febrúar 2014 af http://www.skipulagsstofnun.is/media/skipulagsmal/LEIDBEININGABLAD-11-umhverfisskyrsla-22092010.pdf.

Skógrækt ríkisins. (e.d.). Landshlutaverkefni. Sótt í maí 2012 af http://www.skogur.is/skograekt/skograektarverkefni/landshlutaverkefni/.

Stefán Gíslason og Venus Krantz. (2012). Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer. Utredning av möjligheter i en nordisk kontext: Befintliga standarder eller ett nytt nordiskt system? (TemaNord 2012:531). Sótt í febrúar 2014 af http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-531.

Stefán Gíslason, Guðrún Bergmann og Guðlaugur Bergmann. (2003). Stefna í sjálfbærri þróun umhverfis- og samfélagsmála Snæfellsness til ársins 2015. Sótt í febrúar 2014 af http://www.grundarfjordur.is/Files/Skra_0006278.pdf.

Stykkishólmur, efni sótt 4. mars 2014 á: http://is.wikipedia.org/wiki/Stykkish%C3%B3lmur

Sveitasíminn. (e.d.). Sveitaverkefnið. Kjarnaverkefni á sunnanverðu Snæfellsnesi - Hítará – Hellnar. Sótt í febrúar 2014 af http://sveitasiminn.is/.

Umhverfisráðuneytið. (2007). Vernd og endurheimt íslenskra birkiskóga. Sótt í febrúar 2014 af http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Birkiskogar.pdf.

Umhverfisráðuneytið. (2007). Stefnumörkun í loftslagsmálum. Sótt í febrúar 2014 af http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Stefnumorkun_i_loftslagsmalum.pdf.

Umhverfisráðuneytið. (2010). Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Áherslur 2010-2013. Sótt í febrúar 2014 af http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd-til-framtidar-2010-2013.pdf.

Umhverfisstofnun. (2003). Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Bæklingur. Sótt í febrúar 2014 af http://eldri.ust.is/media/fraedsluefni/Snaf._Tjodg.Isl.pdf.

Umhverfisstofnun. (e.d.) Friðlýst svæði á Vesturlandi. Sótt í maí 2012 af http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/vesturland/.

Umhverfisstofnun. (e.d.) Náttúruminjaskrá Vesturlands. Sótt í maí 2012 af:http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/natturuminjaskra/vesturland/

Umhverfisstofnun. (e.d.) Náttúruverndaráætlun 2004 – 2008. Sótt í maí 2012 af http://www.ust.is/einstaklingar/nattura/natturuverndaraaetlun/.

Umhverfisstofnun. (2010). Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Verndaráætlun 2010-2020. Sótt í febrúar 2014 af http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/verndaraaetlun-snaefellsnes.pdf.

Umhverfisstofnun. (2013). Stöðuskýrsla fyrir vatnasvæði Íslands. Skipting vatns í vatnshlot og mat á helsta álagi af starfsemi manna á vatn. Sótt í febrúar 2014 af http://ust.is/einstaklingar/frettir/frett/2014/01/09/Stoduskyrsla-fyrir-vatnasvaedi-Islands/.

Umhverfisvottun Snæfellsness. (2013). Markmið og sjálfbærnivísar Snæfellsness. Sótt í febrúar 2014 af www.nesvottun.is.

Vancouver Board of Parks and Recreation. (2013). The local food action plan of the Vancouver park board. Sótt í febrúar 2014 af http://vancouver.ca/files/cov/Local-food-action-plan.pdf.

Vinir Snæfellsjökuls. (2012). Nokkur lykilatriði og verkefni. Sótt í febrúar 2014 af http://www.snae.is/?p=3827.

Visit West Iceland (e.d.). Upplýsingabrunnur um ferðalög á Vesturlandi. Sótt í febrúar 2013 af www.vesturland.is.

Vinnuhópur Jarðvangs Ljósufjalla. (2012, 23. október). Tillaga um Jarðvang Ljósufjalla. Til fulltrúa Dalabyggðar, Borgarbyggðar, Eyja- og Miklaholtshrepps, Stykkishólms og Helgafellssveitar.

Vífill Karlsson. (2007). Mikilvægi þorsks á Vesturlandi: Staðbundin efnahagsleg áhrif 30% kvótaskerðingar á einstök sveitarfélög Vesturlands. SSV Ráðgjafarskýrsla. Sótt í maí 2012 af http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Skrar/Skra_0020859.pdf.

VSÓ ráðgjöf. (2009). Skilgreining ferðamannaleiða og ferðamannavega. Rannsóknarverkefni Vegagerðarinnar. Sótt í febrúar 2014 af http://www.vso.is/islandsvegir/pdf/Skilgreining-ferdamannaleida-feb2009.pdf.

VSÓ ráðgjöf. (2011). Ferðamannavegur á Snæfellsnesi. Forsendugreining og verkefni. Sótt í febrúar 2014 af http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/8d461983982f539900256935003eac25/e5f2c27ee10f42d00025792f003769db/$FILE/Ferdamannavegur-a-Snaefellsnesi.pdf.

Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðafjörð. (e.d.). Rannsóknarverkefni. Sótt í maí 2012 af http://www.sjavarrannsoknir.is/verkefni.html.

Þróunarfélag Snæfellinga. (2012). Framtíðarsýn og stefnumótun Snæfellinga. Atvinnuþróun og tækifæri á Snæfellsnesi til ársins 2025. Sótt í febrúar 2014 af http://www.snae.is/wp-content/uploads/2012/09/trounafelag_snaefellinga_dreifbref_x.pdf.

Þróunarfélag Snæfellinga. (2012). Gögn frá ráðstefnu um möguleika í atvinnumálum á Snæfellsnesi. Sótt í febrúar 2014 af http://www.snae.is/?p=3691.

Munnlegar heimildir

Formenn búnaðarfélaga Eyrarsveitar, Staðarsveitar og Eyja- og Miklaholtshrepps. (símtöl 2012, júní). Upplýsingar um tegundir býla á Snæfellsnesi.

Sigvaldi Ásgeirsson. (símtal 2012, 19. júní). Framkvæmdarstjóri Vesturlandsskóga. Samningar við Skógarbændur á Snæfellsnesi.